Pirkimo – pardavimo taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS
Prieš įsigyjant prekes prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Paspausdami mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su internetinės parduotuvės www.pilnaspuodas.lt Pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS
www.pilnaspuodas.lt
PIRKIMO – PARDAVIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Geri produktai“, kuriai priklauso Internetinė parduotuvė www.pilnaspuodas.lt, (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
1.3. Internetinės parduotuvės www.pilnaspuodas.lt prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo užpildyti visus pažymėtus laukus svetainės puslapyje, nurodydamas teisingus privalomus duomenis.
2.2. Pirkėjas pilnai atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.
2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.5. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.
2.6. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą”.
3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.3. UAB „Geri produktai“ yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje Parduotuvėje www.pilnaspuodas.lt laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
4.3. Pardavėjas parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Pirkėjui parduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Pirkėjas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjo nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Pardavėjui per protingą, su Pirkėju suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Pirkėjas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes iki termino, nurodyto Pirkėjui išsiųstame laiše, kai jis paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve. Išskirtiniais atvejais gali būti panaikinta Pirkėjo registracija.
5.4. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.
5.5. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
5.8. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

6. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos Eurais.
6.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra aiški.
6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
6.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
6.5.1. Banko pavedimu į sąskaitą:
UAB „Geri produktai“
Bankas AB Swedbank
A/S LT897300010136068502
6.5.2. Banko pavedimu į sąskaitą:
UAB „Geri produktai“
Bankas UAB Paysera LT
A/S LT133500010001100458, EVP3810001100458
6.5.3. Sumokėti už prekes grynaisiais pinigais prekių pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje.
7.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.
7.5. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių sumos. Informacija apie prekių pristatymo kainą yra pateikta skyriuje „Kur įsigyti“.
7.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8. Garantija

8.1. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra ribotas. Prie kiekvienos prekės yra nurodomas dienų skaičius, kuris parodo, kad gavus prekę, ji galios ne trumpiau nei nurodyta.
8.2. Tikslus prekės galiojimo terminas yra nurodytas ant pakuotės.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Pirkėjui norint grąžinti netinkamos kokybės prekę reikia susisiekti el. paštu labas@pilnaspuodas.lt, arba telefonu ir paaiškinti grąžinimo priežastį.
9.2. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Internetinės parduotuvės www.pilnaspuodas.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Prisijunk

prie daugiau nei 7000 žmonių, kurie gauna naujienlaiškius su video receptais, straipsniais apie maistą, bei informaciją, kada atvežame šviežius produktus į Jūsų miestą

GAUTI NAUJIENLAIŠKIUS